WordPress – Thay thế chuỗi ký tự trong tất cả các trang

Để thay thế một từ, hay một chuỗi trong tất cả các trang WordPress ta thêm đoạn code bên dưới vào file function.php của theme:

function replace_content($content)
{
$content = str_replace('##Replace this##', '##With Something Else##',$content);
return $content;
}
add_filter('the_content','replace_content');

Trong đó:

  • ##Replace this##: nội dung cần thay thế, có thể là một chuỗi HTML
  • ##With Something Else##: nội dung thay thế, có thể là một chuỗi HTML

2 thoughts on “WordPress – Thay thế chuỗi ký tự trong tất cả các trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *