Hướng dẫn nén nhiều file sử dụng Winrar

Hướng dẫn nén nhiều file một lần sử dụng Winrar

1. Mở Winrar, click Add:

2. Click chọn Browse để chọn nơi lưu file sau khi nén:

3. Click chọn tab File:

  • Click Append để chọn File/Folder cần nén.
  • Click chọn Put each file to separate archive để cho phép nén File/Folder thành từng file riêng, chứ không gom tất cả vào một file nén.
  • Click chọn OK để bắt đầu nén file.

Xong, bây giờ chỉ chờ Winrar thực hiện xong tác vụ là bạn đã có các file nén theo từng file/folder ban đầu.

2 thoughts on “Hướng dẫn nén nhiều file sử dụng Winrar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *